Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού ΖακύνθουΟ Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων συστάθηκε το 1985 αλλά ενεργοποιήθηκε το 1992 ως Σύνδεσμος Καθαριότητας Δήμων Νομού Ζακύνθου.
Είναι ανεξάρτητο Νομικό Πρόσωπο του νέου ενιαίου Δήμου σύμφωνα με την νέα αρχιτεκτονική δομή της αυτοδιοίκησης και αποτελεί τον, από το Νόμο προβλεπόμενο, Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) της Α’ διαχειριστικής ενότητας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Περισσότερα για τον Σύνδεσμο:
• Δράσεις
• Δομή
• Φωτογραφίες

Με την ενεργοποίηση του χαράσσεται στρατηγική για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων σε επίπεδο νομού με βασική φιλοσοφία της στρατηγικής του να συνοψίζεται στην εξής αρχή:

Τα απορρίμματα δεν αγνοούνται – διαχειρίζονται.
Η διαχείρισή τους είναι υπόθεση όλων μας.

Πρώτη προτεραιότητα του Συνδέσμου ήταν η εξασφάλιση χώρου διάθεσης των απορριμμάτων όλου του Νομού. Αφού γίνει η χωροθέτηση του ΧΥΤΑ, εκπονηθούν όλες οι μελέτες, αγοραστεί το οικόπεδο ξεκινά ένας κοινωνικός διάλογος με μαζικούς φορείς, τους ΟΤΑ και κυρίως με τους κατοίκους της περιοχής όπου θα γίνει ο ΧΥΤΑ.
Η προσπάθεια στήριξης των επιλογών αυτών είναι επίπονη και η προσδοκία όλων για ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων με επιστημονική ορθότητα και σοβαρότητα επιλογών και δράσεων θα έχουν αποτέλεσμα, έτσι το 1994 ξεκινά η κατασκευή του ΧΥΤΑ και τον Μάιο του 1996 θα έχουμε την λειτουργία του πρώτου πραγματικού χώρου Υγειονομικής Ταφής στην Ελλάδα.
Παράλληλα αποκαθίστανται σταδιακά όλοι οι έως τότε χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) μεταξύ αυτών και αυτός της περιοχής Αεροδρομίου στον οποίο εφαρμόζεται επίσης για πρώτη φορά συνθήκες υγειονομικής ελεγχόμενης αποκατάστασης.

Η προσπάθεια της Ζακύνθου αποδεικνύεται πρωτοποριακή και σε έκθεση του ΥΠΕΧΩΔΕ (18582/31-5-95) αναφέρεται : «……Από πλευράς ΥΠΕΧΩΔΕ σημειώνεται ότι «η ολοκλήρωση του έργου ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ έχει ιδιαίτερη περιβαλλοντική σημασία, δεδομένου ότι είναι από τις λίγες περιπτώσεις στην Ελλάδα μέχρι σήμερα, συνολικού σχεδιασμού και ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων και η επιτυχία του όλου εγχειρήματος λειτουργεί προωθητικά για την ανάληψη αντίστοιχων πρωτοβουλιών και σε άλλες περιοχές της χώρας».

Το 1995 ο Σύνδεσμος κέρδισε το πρώτο διεθνές βραβείο HABITTAT II που αφορά την «αξιολόγηση καλύτερων παραδειγμάτων πολεοδομικών και περιβαλλοντικών παρεμβάσεων», τον Απρίλιο του 1998 πραγματοποίησε στην Ζάκυνθο το πρώτο Διεθνές Συνέδριο για απορρίμματα στην Ελλάδα με θέμα «Διαχείριση Απορριμμάτων σε Νησιά και Μικρές γεωγραφικές ενότητες», ενώ το 2010 διοργάνωσε στο νησί την 4η Σύνοδο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Η συνεχής ανάπτυξη του φορέα, η ενεργοποίησή του σε νέες δραστηριότητες δημιουργεί σταδιακά νέες θέσεις εργασίας τόσο σε εργατοτεχνικό προσωπικό όσο και εξειδικευμένο πλέον επιστημονικό προσωπικό, ενώ σήμερα απασχολεί περίπου 80 εργαζόμενους σε διάφορους τομείς.

Οι βασικοί τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται ο φορέας είναι:

• Μηχανική αποκομιδή των απορριμμάτων
• Εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης στην πηγή για όλα τα υλικά συσκευασίας (χαρτί, γυαλί, σίδηρος, αλουμίνιο, πλαστικά, τετραπάκ)
• Διαλογή των ανακυκλώσιμων στο Κέντρο Ανάκτησης Υλικών (Κ.Α.Υ.)
• Συμμετοχή στο πρόγραμμα ανακύκλωσης οικιακών συσσωρευτών
• Συμμετοχή στο πρόγραμμα ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών
• Διάθεση των απορριμμάτων σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ)
• Εκστρατείες Καθαριότητας για την εξυγίανση χώρων και την συλλογή άχρηστων ογκωδών αντικειμένων
• Από το 1994 έως το 2004 υλοποίησε αποτελεσματικά πρόγραμμα καταπολέμησης των τρωκτικών.